Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δείκτες ΚPIs για FM

H ISS διαθέτοντας δείκτες ΚPIs, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν τα ποσοστά εισροής και εκροής εργαζομένων, την δέσμευση των εργαζομένων, την ικανοποίηση των πελατών και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.

Επιπλέον, υπάρχουν κάποια παραδείγματα ΚPIs τα οποία μπορούν να συζητηθούν μεταξύ του πελάτη και της ΙSS προκειμένου να διασφαλιστεί η απόδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας IFS:

  • Μη ικανοποίηση πελάτη
  • Χρόνος ανταπόκρισης της υπηρεσίας και ζητήματα αναφορικά με την εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Καινοτομία και συνεχής βελτίωση
  • Χαμένος χρόνος εξαιτίας εργατικών ατυχημάτων