Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δείκτες ΚPIs για Cleaning Services

H ISS διαθέτοντας δείκτες ΚPIs, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν τα ποσοστά εισροής και εκροής εργαζομένων, την δέσμευση των εργαζομένων, την ικανοποίηση των πελατών και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.

Επιπλέον, υπάρχουν κάποια παραδείγματα ΚPIs τα οποία μπορούν να συζητηθούν μεταξύ του πελάτη και της ΙSS προκειμένου να διασφαλιστεί η απόδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας Cleaning Services:

  • Αριθμός εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης/ Αντικαταστάσεις
  • Συνολικός αριθμός επιπλέων ωρών για κάθε σημείο
  • Ποιότητα υπηρεσιών (Αντικειμενικές μετρήσεις)
  • Συμμόρφωση σύμφωνα με το πρότυπο του Cleaning Excellence
  • Βιωσιμότητα και περιβαλλοντική επίδραση (νερό/χημικά)