Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δείκτες ΚPIs για Property Services

H ISS διαθέτοντας δείκτες ΚPIs, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν τα ποσοστά εισροής και εκροής εργαζομένων, την δέσμευση των εργαζομένων, την ικανοποίηση των πελατών και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.

Επιπλέον, υπάρχουν κάποια παραδείγματα ΚPIs τα οποία μπορούν να συζητηθούν μεταξύ του πελάτη και της ΙSS προκειμένου να διασφαλιστεί η απόδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας του τμήματος Property Services:

  • Plans for corrective maintenance
  • Uptime for your critical systems
  • Deviations from planned maintenance costs
  • Serious incidents related to both facilities and people 
  • Energy consumption and savings
  • Projects pipeline value