Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Υγιεινή και Ασφάλεια

Μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ISS αποτελεί η διασφάλιση της Υγιεινής & της Ασφάλειας στην εργασία, που μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων πρωτόκολλων, στοχεύει στην πλήρη εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των κινδύνων του προσωπικού της κάθε εταιρείας, επιχείρησης κλπ.

Βάσει αυτών των πρωτοκόλλων, στην ISS, διασφαλίζουμε για τους εργαζόμενους τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ενώ διατηρούμε τα υψηλότερα στάνταρ Υγιεινής και Ασφάλειας, αφού λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προλαμβάνουμε ατυχήματα-διατηρώντας παράλληλα αρχείο ατυχημάτων με στόχο την εκπαιδευτική εκμετάλλευση του. Λόγω της δραστηριότητας μας, σε κτιριακές εγκαταστάσεις πελατών, εκπαιδεύουμε όλους τους υπαλλήλους με στόχο την επικέντρωση τους τόσο στην δική τους ασφάλεια όσο και των πελατών μας.

Στην ISS πάντα εστιάζουμε στην διασφάλιση ενός σωστού εργασιακού περιβάλλοντος, δίνοντας στους υπαλλήλους μας την εκπαίδευση που απαιτείται για την εξασφάλιση της πλήρους εργασιακής ασφάλειας τους (για παράδειγμα στα πλαίσια του συστήματος ISO 9001:2008 περί Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζόμενων, η εταιρεία πραγματοποίησε άσκηση πυρασφάλειας και χρήση πυροσβεστήρων).

Πιστοποιήσεις

ISS Facility Services Certification

Stopping Unsafe Work

stopping unsafe work