Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ISS ορίζει τις βασικές αρχές που ισχύουν για όλες τις λειτουργίες της ISS και κατευθύνει τη συμπεριφορά όλων των εργαζομένων. Οι αρχές αφορούν:

Προσωπική συμπεριφορά των εργαζομένων

Πολιτική Κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας

Συμμόρφωση με τους Νόμους περί Ανταγωνισμού

Σχέσεις με συνεργάτες

Τα πρότυπα στο χώρο εργασίας

Εταιρική Ευθύνη

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ISS στηρίζει τις Αξίες της ISS και συμπληρώνεται από τις πολιτικές, τους κανόνες και τις οδηγίες της ISS.

 

Συμπεριφορά των εργαζομένων

• Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με το νόμο.

• Η ISS προσδοκά από τους υπαλλήλους της να συμπεριφέρονται στο χώρο εργασίας σύμφωνα με τις Αξίες της ISS: Ειλικρίνεια, Επιχειρηματικό Πνεύμα, Υπευθυνότητα και Ποιότητα.

• Όταν δεν υπάρχει νομοθεσία ή κανόνες που διέπουν την ατομική συμπεριφορά, κάθε εργαζόμενος πρέπει να υιοθετεί κοινώς αποδεκτή στάση.

• Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας ή ύπαρξης απορίας για οιοδήποτε ζήτημα, οι εργαζόμενοι πρέπει να απευθύνονται στον προϊστάμενο τους ή σε άλλο αρμόδιο μέλος του προσωπικού της ISS .

• Οι συνάδελφοι, οι πελάτες και όλοι οι επαγγελματικοί συνεργάτες, πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αμεροληψία.

• Οι διακρίσεις και η παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, είναι απαράδεκτες στην ISS .

• H ISS απαιτεί από τους εργαζόμενους της να μην εκτελούν την εργασία τους υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.
 

Πολιτική Κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας

• Η ISS είναι εναντίον κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας και δεσμεύεται στην καταπολέμηση τέτοιων πρακτικών

• Η ISS συμμετέχει στην αγορά παροχής υπηρεσιών με δίκαιους όρους χρησιμοποιώντας μόνο την αξία των υπηρεσιών της

• Ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε πρακτική που τυχόν ισχύει στην εκάστοτε χώρα απαγορεύεται αυστηρά οποιαδή­ποτε μορφή πληρωμής, προσωπικής αμοιβής και δωροδοκίας μεταξύ των υπαλλήλων της ISS και των πελατών, προμηθευτών ή και οι δημοσίων υπαλλήλων.

• Είναι ανεπίτρεπτη η αποδοχή δώρων ή άλλων επιδομάτων από επαγγελματικούς συνεργάτες, εκτός αν τούτο αποτελεί συνήθεια του εργασιακού περιβάλλοντος και τα δώρα ή τα επιδόματα είναι ευτελούς αξίας και εξυπηρε­τούν επιχειρηματικούς σκοπούς και μόνο.

 

Συμμόρφωση με τους Νόμους περί Ανταγωνισμού

• Η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανόνες ανταγωνισμού και άλλων διατάξεων αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής της ISS .

•Η ISS δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε συνεννόηση με τους ανταγωνιστές που να αφορά τον καθορισμό των τιμών, τον επιμερισμό των παρεχομένων υπηρεσιών και τον καταμερισμό της αγοράς.

• Η ISS δεν χρησιμοποιεί αδιαφανείς τρόπους συνεργασίας με τους ανταγωνιστές για τη δημιουργία προσφορών δημοσίων έργων.

• Η ISS δεν συζητά θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας της και αφορούν τον ανταγωνισμό (όπως η τιμολογιακή πολιτική, εκπτώσεις, επιδόματα, όρους πωλήσεων κλπ.) με ανταγωνιστικές εταιρίες.

Σχέσεις με συνεργάτες

• Η ISS εξασφαλίζει τη γνωστοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες.

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ISS θα πληρούν τα συμφωνηθέντα πρότυπα ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας στις εγκαταστάσεις των πελατών που δραστηριοποιείται.

• Το απόρρητο του πελάτη είναι σεβαστό και οι τυχόν πληροφορίες του διαφυλάσσονται.

• Τα παράπονα των πελατών λαμβάνουν τη δέουσα προσοχή και θεωρούνται πολύτιμη συνεισφορά στην διαρκή εξασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

 

Τα πρότυπα στο χώρο εργασίας

• Η ISS εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους της, λαμβάνοντας υπόψη τα απαραίτητα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.

• Η ISS δεν ανέχεται καμία μορφή διάκρισης μεταξύ των υπαλλήλων της σε εργασιακά θέματα. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται δίκαιη και ίση μεταχείριση.

• Η ISS σέβεται την ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Όλοι οι εργαζόμε­νοι έχουν το δικαίωμα σύστασης και συμμετοχής σε σωματεία.

• Η ISS δεν επιβάλλει ούτε χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

• Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, η ISS αποφεύγει την απασχόληση ανηλίκων.

• Η ISS προσφέρει επαρκείς μισθούς οι οποίοι - κατ 'ελάχιστον - συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις.

• Η ISS προσφέρει στους εργαζομένους της ευκαιρίες εκπαίδευσης ανάλογες με το αντικείμενο εργασίας τους.

• Η ISS σέβεται και προστατεύει το απόρρητο των εργαζομένων και προστατεύει δεόντως τα στοιχεία τους.

 

Εταιρική ευθύνη

• ISS δεσμεύεται στην τήρηση των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

• Η ISS σέβεται, στηρίζει και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη των Ανθρωπί­νων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

• Η ISS λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης.

• Η ISS έχει δεσμευθεί να μειώνει συνεχώς δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της.

• Η ISS λειτουργεί ως ένας καλός εταιρικός πολίτης σε όλες τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

Οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές δεσμεύσεις της ISS πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε όλες τις συναλλαγές με τους πελάτες, εργαζόμενους, προμηθευτές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ISS

iss facilities