Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πολιτική Ποιότητας

Η Ποιότητα & η Διασφάλιση της Υγιεινής & Ασφάλειας κατά την Εργασία αποτελεί θεμελιώδη αξία για την ISS Facility Services Α.Ε. και εκφράζεται μέσα από την συνεχή προσπάθεια όλων μας για την έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων facility services που ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας, με γνώμονα πάντα την εξασφάλιση της προστασίας της ζωής και της ακεραιότητας όλων των εργαζομένων.

Οι κυριότερες επιδιώξεις μας είναι:

1. Η αναγνώριση και κατανόηση των αναγκών της αγοράς

2. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας

3. Η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

4. Η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με στόχο την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας

5. Η εξασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας όλων των εργαζομένων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω η ISS Facility Services Α.Ε δημιούργησε και εφαρμόζει δύο σύγχρονα και δυναμικά Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία προσαρμοσμένα στον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της εταιρίας, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ως προς την συμμόρφωσή της στις απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και στην συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Θέτει στόχους που σχετίζονται α) με την εσωτερική πειθαρχία ως προς τις προδιαγραφές των Συστημάτων και β) με την γνώμη των πελατών της ως προς τον βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεών τους.

Το σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού της ISS, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δέσμευσης αυτής, και με γνώμονα την φιλοσοφία, το όραμα και τις αξίες της ISS , συμβάλει ουσιαστικά στην διατήρηση και ανάπτυξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την λειτουργία της Εταιρίας.

Η σημασία και ο τρόπος λειτουργίας των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που εφαρμόζει η εταιρία μας, γίνονται γνωστά και κατανοητά από όλους τους υπαλλήλους της ISS, σε όλες τις βαθμίδες, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Η τεκμηρίωση του συστήματος προκαθορίζει τις διεργασίες που ακολουθούμε, ώστε να εξασφαλίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που επιθυμούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας και την Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων με σεβασμό στο Περιβάλλον.

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται να συμμετάσχει ενεργά και να προσφέρει ότι εφικτό για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων.